Nierozprzestrzenianie ognia

w skrócie NRO. Dotyczy elementów i rozwiązań stosowanych w budynkach, w tym systemów fasad wentylowanych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r., które obowiązuje od dnia 7 lipca 2009 roku zmieniło rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawarte jest w nim rozróżnienie pomiędzy nierozprzestrzenianiem ognia, a elementami określanymi jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie rozprzestrzeniające ogień na potrzeby WT.

Klasyfikacja ogniowa